چشم انداز و اهداف

بر طبق اساسنامه اهداف و دامنه فعاليت صندوق به شرح زير تعيين شده است:
1- اعطاي وام و تسهيلات به
     الف- اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي، پژوهش‌هاي كاربردي، فرهنگي، هنري و ... .
     ب- اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي مرحله توليد نيمه‌صنعتي طرح‌هاي به نتيجه رسيده پژوهشي و فناوري
     ج- اشخاص حقيقي و حقوقي براي تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد.
2- تأمين سرمايه ريسك‌پذير و مشاركت و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي پژوهشي و فناوري.
3- تضمين پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح‌هاي پژوهشي و فناوري در مقاطع تعيين شده در قرارداد.
4- صدور ضمانت نامه‌هاي مورد نياز مؤسسات پژوهشي و فناوري بخش غيردولتي به متقاضيان مربوط براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي و فناوري در قبال اخذ ضمانت‌هاي لازم از محقق.
5- مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و  فناوری
6- مشارکت در تجاری سازی طرح های پژوهشی و  فناوری
7- تضمین نوسانات نرخ ارز طرح های مصوب
8-تأمین ارز مورد نیاز برای طرح های پژوهشی و  فناوری