تولید صنعتی

تولید صنعتی

نرخ 11%
حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 7 سال
پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)
الزام به ارائه طرح(فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش‌بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق


ضوابط اختصاصی


اخذ تاییدیه ­های فنی، استانداردها و مجوزهای مربوط به تولید محصول و انجام مطالعات بازار محصول به تناسب ظرفیت پیشنهادی و حصول نتایج مثبت از تست عملیاتی بازار در دوران تولید آزمایشی (قبل از تولید صنعتی) ضرورت دارد.
حداقل 20% هزینه‌های مورد نیاز، توسط متقاضی تامین شده باشد.

مدارک

اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی 3 سال گذشته
اسناد فروش گذشته و فعلی
جواز تاسیس یا موافقت اصولی
شرح دارایی‌ها (در مالکیت یا اجاره) که در تولید محصول استفاده شده است
مدارک فنی از قبیل تایید­ها، نتایج آزمایش‌ها، شاخص‌های ارتقا و...، مدارک مالی از قبیل فاکتورها، اسناد فروش، دارایی‌های شرکت و...، اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک لازم حسب نوع طرح، نوع شرکت در صورت درخواست ارزیاب، حین ارزیابی دریافت می‌­شود.