صدور انواع ضمانت نامه

صدورانواع ضمانت نامه

یکی از مشکلات شرکتهای فناور و دانش بنیان به علت نوپا بودن، عدم اعتبار کافی نزد بانکها و همچنین عدم آشنایی کافی بانکها با فعالیتهای فناورانه برای صدور ضمانت نامه مورد نیاز آنان می باشد، لذا این صندوق با توجه به اختیارات قانونی( اساسنامه مصوب هیات وزیران) انواع ضمانت نامه مورد نیاز شرکتهای فعال در حوزه فناوری را پس از ارزیابی متقاضی با پذیرش ریسک و با شرایط بسیار تسهیل شده صادر می نماید.

انواع ضمانت نامه صادره از طرف صندوق:

  • شرکت در مناقصه
  • پیش پرداخت
  • حسن انجام کار و تعهدات
  • کسور وجه الضمان