کارگزاری منابع مالی

کارگزاری منابع مالی

بسیاری از نهادها و سازمانها از خدمات کارگزاری ما استفاده می کنند.
به جهت جایگاه قانونی صندوق و براساس اختیارات مندرج در اساسنامه مصوب هیئت وزیران، صندوق پژوهش و فناوری استان چهارمحال و بختیاری در راستای رفع نیازهای پژوهشی و فناورانه مورد نظر دستگاه های اجرایی، در کلیه حمایتهای مالی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی ( که از طریق ساختارهای دولتی مشکل بوده یا قابل انجام نمی باشد) به عنوان بازوی مالی عمل نماید. به این ترتیب کلیه خدماتی که توسط صندوق جهت تجاری سازی طراحی گردیده است بصورت یک بسته حمایتی در اختیار دستگاه اجرایی قرار می گیرد.
برخی از خدمات قابل ارائه

عاملیت اعطای تسهیلات به دستگاه های اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی
ارزیابی و ارزش گذاری طرح های معرفی شده بر اساس روشهای علمی و معیارهای مشخص شده توسط دستگاه اجرایی، پذیرش ریسک پرداخت تسهیلات توسط صندوق پس از ارزیابی طرح ها
نظارت بر اجرای طرح ها و پروزه ها تحت حمایت دستگاه ها