اساسنامه

اساسنامه
ماده 1: نام و نوع شخصیت حقوقی: شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان چهارمحال و بختیاری سهامی خاص
ماده 2: موضوع فعالیت شخص حقوقی:

  1. ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات وجرایم متعلقه و ارائه خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری، نوآوری وتجاری سازی نتایج پژوهش ها.
  2. جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی ، بانکها و موسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق.
  3. سرمایه گذاری های خطر پذیر(vc)  در طرح های پژوهشی و فناوری.
  4. مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمند سازی شرکتهای پژوهشی و فناوری دانش بنیان.
  5. تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری و قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح ها.
  6. همکاری با موسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق.
  7. اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی در حوزه پژوهش و فناوری.
  8. ارائه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرحهای کسب و کار و نظارت، ارزش گذاری پروژه ها و طرح های پژوهشی و فناوری.
  9. مشارکت در تدوین سیاستها و اولویتها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق در کشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایتهای موجود در کشور.
ماده 3: نشانی محل اقامت شخصیت حقوقی:
استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان شهرکرد، بخش مرکزی، شهر شهرکرد، میدان شهدا، بلوار فارابی، پلاک0، طبقه همکف کد پستی 8814613339
تبصره1: هیئت مدیره می تواند مرکز صندوق را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و شعبی را تاسیس نماید.
ماده 4: سرمایه شخصیت حقوقی:
مبلغ 30.000.000.000 ریال مشتمل بر 30.000.000.000 ریال سرمایه نقدی و 0 ریال سرمایه غیر نقدی مقسم به 3.000.000  سهم 10.000 ریالی که 3.000.000 سهم با نام عادی می باشد و مبلغ 1.050.000.000 ریال نقدا توسط دولت پرداخت و مبلغ 1.950.000.000 ریال بقیه از طرف بخش غیر دولتی صاحبان سهام تعهد شده است.
ماده 5: مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است.
ماده 6: ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح زیر است:
مجمع عمومی.
هیات مدیره.
مدیر عامل.
بازرس/حسابرس.
ماده 7: مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام و یا نمایندگان آن تشکیل می شود.
ماده8 : وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:
تعیین سیاستها، خط مشی ها و اولویت های حمایتی صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعالیت صندوق.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره، صورتهای مالی، تصویت ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
بررسی و تصویب بودجه سالانه کل پیشنهادی از طرف هیئت مدیره.
اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.
انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره.
انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تعیین میزان حقوق و مزایا، حق حضور وپاداش هیات مدیره و حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط، به پیشنهاد هیات مدیره.
تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیات مدیره.
اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوک الوصول صندوق.
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیات مدیره.
تصویب انحلال و تصفیه صندوق با رعایت آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون تجارت و اخذ مجوز از کارگروه موضوع ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور.
اتخاذ تصمیم در خصوص سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجامع عمومی می باشد.
ماده 9: مجمع عمومی صندوق حداقل سالی یک بار تشکیل می شود.
ماده 10: مجمع عمومی عادی در دعوت نخست با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان آنها که مالک حداقل نصف به علاوه یک سهام باشند و در دعوت دوم که بین ده (10) تا چهل (40) روز پس از مرحله اول خواهد بود، با حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت     می یابد.
ماده 11: تعدادآرای هر یک از اعضای مجمع عمومی به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اکثریت نصف به علاوه یک آرای موافق سهامداران حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود.
ماده 12: هیات مدیره صندوق دارای سه/پنج عضو است که باید از بین اعضای مجمع عمومی و نمایندگان سهامداران توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب شوند.
تبصره 1: در صورتیکه تا بیست درصد (20%) از سهام صندوق، متعلق به دولت باشد یک نفر نماینده دولت عضو ثابت در ترکیب هبات مدیره خواهد بود و متناسب با افزایش سهام دولت تعداد نمایندگان دولت در ترکیب هیات مدیره افزایش خواهد یافت.
ماده 13: وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی.
تهیه برنامه ها وطرح های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
تهیه و تنظیم آیین نامه های معاملاتی، اداری، استخدامی، و تشکیلاتی صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب
تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به جز آنچه در اختیارات مجمع عمومی عادی است و دستور العمل مربوط به فعالیت های صندوق.
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش های مدیر عامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود وزیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد یا فسخ و اقاله قراردادها، خرید و فروش اموال و دارایی های صندوق در حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی.
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به استرداد دعاوی، پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع به داوری در حدود اختیارات تفویضی و مطابق مقررات.
اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
بررسی و تصویب پیشنهادهای مدیر عامل
پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی
تصویب وظایف، اختیارات، حقوق و مزایای مدیر عامل و پیشنهاد حق حضور و پاداش هیات مدیره و حق الزحمه بازرسان به مجمع عمومی.
تعیین ضوابط مربوط به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات جاری.
نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در اساسنامه وآیین نامه ها و مقررات صندوق
سایر اختیارات و وظایفی که طبق این اساسنامه و از سوی مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف صندوق و هیات مدیره تفویض شود.
تبصره 1: هیئت مدیره می تواند بخشی از وظایف واختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. تفویض وظایف و اختیارات باید به صورت صریح و معین باشد.
ماده14: مدیر عامل از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از هیئت مدیره که دارای حداقل سه سال سابقه خدمات مالی، پژوهشی و فناوری و صاحب صلاحیتهای عمومی باشد، توسط هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و بر تمامی واحدهای تابعه صندوق مدیریت دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع واموال صندوق می باشد.
ماده 15: وظایف و حدود اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:
مدیریت نیروی انسانی صندوق.
اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیئت مدیره تعیین و به وی تفویض می شود.
امضای مکاتبات اداری در حدود اختیارات
نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه دعاوی برای دفاع از منافع صندوق با حق تعیین وکیل در توکیل.
تهیه بودجه سالیانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش مالی و سایر گزارش ها برای ارائه به هیئت مدیره و مجمع عمومی.
تبصره 1: در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی و انقضای مدت ماموریت هیئت مدیره ، به استناد ماده (136) اصلاحی قانون تجارت حداکثر تا سه ماه تا انتخاب هیئت مدیره جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضای آنان معتبر می باشد.
ماده 16: صاحبان امضای مجاز
نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.
ماده 17: صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند، بازرسان میتوانند هم زمان عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته باشند.
ماده 18: وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بیان شده است.
ماده 19: سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد و به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه خواهد بود.
ماده 20: سود خالص صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی بر اساس پیشنهاد هیات مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی، به حساب سرمایه صندوق یا بستانکاری سرمایه گذاران منظور می شود و جهت طرح های پژوهشی و فناوری استفاده می گردد.
ماده 21: صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده ، تابع قانون تجارت و اطلاحات آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط می باشد.
ماده 22: این اساسنامه در 22 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ 1397/12/01 تنظیم و به تصویب موسسین رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شده است.