منابع مالی

منابع مالی صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان چهارمحال و بختیاری:

  • مشارکت نهادهای دولتی مرتبط در استان و کشور از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی
  • مشارکت سرمایه گذاری اشخاص، شرکتها و موسسات غیر دولتی
  • کمک و اعانات بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر منابع مجاز قانونی
  • سود حاصل از عملیات موضوع فعالیت صندوق چهارمحال و بختیاری 
  • اعتبار مصوب وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی
  • وجوه اداره شده دستگاه های دولتی و غیر دولتی در سطح استان چهارمحال و بختیاری متناسب با ضوابط قانونی روزآمد هرسال
  • درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری وجوه مازاد صندوق در چارچوب قوانین و مقررات