نمونه سازی

نمونه سازی
 
حمایت از ارتقاء و یا توسعه نمونه مهندسی محصول و معرفی به بازار

  •     کارمزد 4%
  •    حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 3 سال
  •    پرداخت به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح (دارای زمان تنفس)
  •    الزام به ارائه طرح (فنی، بازار و مالی) بر روی محصول دانش‌بنیان در قالب کاربرگ تخصصی صندوق

ضوابط اختصاصی

  •    حداقل یک نمونه آزمایشگاهی از محصول (که به عنوان محصول دانش‌بنیان به تایید کارگروه رسیده باشد) باید موجود باشد.
  •    حمایت تا 100% هزینه‌های مورد نیاز صورت می­گیرد.

مدارک


اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی 3 سال گذشته
مدارک فنی از قبیل تاییدیه­‌ها، نتایج آزمایشات، شاخص‌های ارتقا و...، مدارک مالی از قبیل فاکتورها، اسناد فروش، دارایی‌های شرکت و...، اسناد مربوط به محل استقرار و سایر مدارک لازم حسب نوع طرح، نوع شرکت در صورت درخواست ارزیاب، حین ارزیابی دریافت می‌شود.