مشارکت در ساخت و اجرای طرح های فناور

مشارکت در ساخت و اجرای طرح های فناور

متقاضیان در صورت داشتن طرح فناور نیاز به تامین مالی برای تولید و اجرای طرح خود می توانند از خدمات مشارکتی صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی چهارمحال و بختیاری استفاده نمایند. در این مدل صندوق پس از ارزیابی طرح و متقاضی در صورت احراز شرایط لازم، با رعایت ضوابط داخلی خود مبادرت به مشارکت در طرح می نماید.