معرفی

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان چهارمحال و بختیاری در اواخر سال 1397 پس از جلسات و پیگیری های مکرر ومتعدد موفق به جذب سرمایه گذاران واجد شرایط شد.و متعاقب آن خط مشی و سیاست ها و اختیارات هیات مدیره تصویب و با انتخاب مدیر عامل صندوق و ثبت در اداره ثبت شرکتهای شهرکرد تحت شماره ثبت 13302 و پس از تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها و قراردادهای اجرایی کار رسمی خود را از اوایل سال 1398 آغاز نمود. سرمایه ثبتی شرکت 30.000.000.000 ریال می باشد که 35% متعلق به بخش دولتی و 65% متعلق به بخش خصوصی میباشد.