سرمایه در گردش فوری

سرمایه در گردش فوری

نرخ 11% برای بازپرداخت تا 50 روز و نرخ 18% برای یک دوره در صورت بازپرداخت از 50 تا 90 روز
حمایت از نیازهای فوری سرمایه درگردش شرکت‌های دانش‌بنیان با دوره بازپرداخت کوتاه مدت
پرداخت به صورت یکجا
دوره تنفس و بازپرداخت حداکثر سه ماه
تنها برای شرکت‌های دارای صورت‌های مالی حسابرسی شده و دارای سودخالص در آخرین صورت مالی حسابرسی شده
حداکثر دو بار در سال و مشروط به تسویه تسهیلات قبلی
محل هزینه کرد در اختیار شرکت (نظارت بر هزینه وجود ندارد)
مدارک:

صورت‌های مالی حسابرسی شده آخرین دوره مالی
گزارش خرید و فروش فصلی سال جاری
مستندات فروش دانش‌بنیان (در صورتی که فروش دانش‌بنیان شرکت‌ها در صورت‌های مالی حسابرسی شده منعکس شده باشد، ارائه این مستندات ضروری نیست)