هیات مدیره

اعضای هیات مدیره:

رئیس هیات مدیره: دکتر اسماعیل پیر علی خیر آبادی
مدیر عامل: دکتر محمود بخشی نژاد
نایب رئیس هیات مدیره: مهندس هادی بهرامی
عضو هیات مدیره: دکتر مجید ابن علی حیدری