اعطاي تسهيلات ارزان قيمت

اعطاي تسهيلات ارزان قيمت

صندوق پژوهش و فناوري استان در نظر دارد به شرکتهاي واجد شرايط مستقر در پارک تسهيلات ارزان قيمت ارائه نمايد. جهت کسب اطلاعات بيشتر به دفتر صندوق واقع در پارک علم و فناوري استان مراجعه نماييد

صندوق پژوهش و فناوري تسهیلات