تسهيلات قابل پرداخت صندوق پژوهش و فناوري

تسهيلات قابل پرداخت صندوق پژوهش و فناوري

تسهيلات قابل پرداخت
صندوق پژوهش و فناوري استان چهارمحال و بختياري

شرکت هاي مشمول

مدت بازپرداخت (سال) 

نرخ  (درصد)

نوع تسهيلات

دانش بنيان

3

4

نمونه سازي

دانش بنيان

5

11

قبل از توليد صنعتي

دانش بنيان

7

11

توليد صنعتي

دانش بنيان

2

18-11

سرمايه در گردش

دانش بنيان

3

9

ليزينگ و استصناع

شرکت ها رشدي و .....

2

4

تجاري سازي 

شرکت ها رشدي و .....

متناسب با فعاليت

14

جعاله

صندوق پژوهش و فناوري